3Tema
Rodyti temas
1Objektai(-ų)

Vaclovo Aliulio kolekcija Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

Vaclovo Aliulio fondą, saugomą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (F373), sudaro 164 dokumentai, kurių dauguma yra savilaidos leidiniai, 2004 m. Bibliotekai padovanoti paties kun. Aliulio. 2015 m. Vaclovo Aliulio fondas papildytas dr. Aldonos Prašmantaitės perduota medžiaga, susijusia su kun. Pranu Račiūnu, MIC (1919–1997) (20 dokumentų). Joje – straipsnių iškarpos iš spaudos, tardymo protokolai, laiškai, pamokslai, autobiografija ir kt. dokumentai, kuriais remdamasis Aliulis parengė knygą Vienuolis nenuorama: kunigo Prano Račiūno, MIC, asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje (2015).

Sovietinė okupacija pakeitė knygų leidybos būklę Lietuvoje. Savilaida atsirado kaip atsakas į objektyvios informacijos draudimą ir jos trūkumą sovietų spaudoje. Savilaida ideologijos ir taktikos pagrindu išsiskaidė į tris pagrindines sroves: katalikiškąją, tautinę ir liberaliąją. Savilaidos sąvoką mokslininkai apibrėžia skirtingai. Remiantis knygotyrininku Domu Kaunu, prie sovietmečio mažatiražės knygos savilaidos paveldo skiriami nelegaliai kanceliarinėmis arba buitinėmis rašomosiomis mašinėlėmis spausdinti tekstai, kurių apipavidalinimui būdinga iškiliosios spaudos būdu gamintos knygos architektonika ir materiali įrištos arba brošiūruotos knygos forma. Prie savilaidos paveldo taip pat priskiriami kopijavimo technika dauginti mašinraštiniai ir ranka perrašyti mažatiražiai leidiniai, turintys įprastinius išorinius ir vidinius knygos elementus.

Kun. Aliulio dovanotą savilaidos leidinių kolekciją sudaro 143 dokumentai – kūrinių vertimai iš užsienio kalbų, vadovėliai, biografinės knygos apie lietuvių ir užsienio Bažnyčios veikėjus, šventuosius ir kita religinė, filosofinė literatūra. 138 dokumentai rašyti lietuvių, 3 – rusų ir 2 – lotynų kalba. Kai kuriuose dokumentuose nenurodyti arba slapyvardžiais slėpti autoriai, sudarytojai, vertėjai, redaktoriai, kituose – nenurodyti leidimo metai, vieta. Dalies leidinių autorius, sudarytojas, vertėjas ar redaktorius yra kun. Aliulis. Nustatyti autorystę, vertėjus, redaktorius, leidimo metus, vietą – uždavinys ateities tyrėjams.

Iš savilaidos knygų ir vadovėlių buvo mokomasi Pogrindžio kunigų seminarijoje, kurioje Aliulis dėstė ir Pogrindžio moterų vienuolių teologijos ir katechetikos kursuose, kurių organizatorius ir vienas iš vadovų buvo Aliulis. Kursuose vadovėlių nebuvo, todėl naudotasi Kauno kunigų seminarijos konspektais, kurių dauguma buvo lotynų kalba. Į lietuvių kalbą vadovėlius vertė ses. Loreta Paulavičiūtė, MVS (1937–2001), padedant Albinui Budrikiui, MIC (1916–1983), o šiam mirus, visais vadovėlių vertimo klausimais konsultavo kun. Aliulis. Taip buvo parengta įvairių dalykų vadovėlių. Remiantis ses. dr. Marija Jurge Albina Pajarskaite, Aliulis suorganizavo savitą, ypatingą pogrindinę teologinės literatūros – vadovėlių – leidyklą ir spaustuvę. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos seserys Loreta Paulavičiūtė ir Janina Tumėnaitė, tėvo Vaclovo kaip vyriausiojo redaktoriaus ir kursų vadovo globojamos, rengė ir daugino studijų medžiagą, pasitelkdamos gausų perrašinėtojų būrį. Ses. Adelė Petraškaitė palaikė ryšius tarp seserų, rūpinosi perrašytų knygų įrišimu, jas veždavo į studijų susitikimų vietas. Vaclovo Aliulio kolekcijoje yra keletas kursuose naudotų vadovėlių, pvz.: Ontologija (1973), Kosmologija (1973), Dogminė teologija (1973, kun. Vaclovas Aliulis, kun. Albinas Budrikis, MIC. Iš viso buvo išleista 12 traktatų. Bibliotekoje saugomi 5 traktatai, sudėti į tris knygas. Tai kontrafakciniai leidiniai, tikrieji leidimo metai – 1983), Teodicėja (1979).

Rinkinyje rasti ir keturi iki karo parengti leidiniai: Kazimiero Čibiro knyga apie Mariją Pečkauskaitę Gyvenimo menininkė (1937), Vinco Krėvės-Mickevičiaus surinktos patarlės ir priežodžiai, susiję su Dievu ir tikėjimu Patarlės ir priežodžiai (1934), vysk. Vincento Padolskio knyga Įvadas į penkias Mozės knygas (1937) ir Stasio Šalkauskio Dorinis, estetinis ir religinis auklėjimas (1927). Visų kitų leidinių chronologinės ribos – 1948–1988 metai. Vienas anksčiausiai parašytų kolekcijos dokumentų – 1957 m. Strūnaityje Aliulio parengtas leidinys 12 Švč. Sakramento adoracijų

Parodai atrinkti dokumentai, kurių autoriumi, rengėju ar redaktoriumi buvo kun. Aliulis, bei įdomesni, gausiau iliustruoti kitų autorių rengti darbai.

Kun. Kęstutis Brilius, MIC, studijavęs Pogrindžio kunigų seminarijoje, apie savilaidos svarbą sako: „Nebuvo tada galimybės pasiekti laisvesnę teologinę ar filosofinę literatūrą tiesiogiai. Būtent tokios rankraštinės savilaidos dėka galėjome svarstyti, aptarinėti netgi savojo, esamojo laikmečio teologų, filosofų mintis, raštus. Tame laikmetyje suformuoti intelektualios, elitinės minties, literatūros „savilaidą“ nebūtų užtekę vien drąsos ir po pomidorų lysvėmis ar rūsiuose paslėptų „Erų ar Rotoprint‘ų“. Reikėjo daugybės nesuskaitomų tylių kambarėlių, knygų lentynų, kantrybės bei kūrybiškų, darbščių idealistų. Tarsi antrąja potekste ši paroda ir pasako: žmonės kuria kultūrą, augina tautą, o ateičiai atsargas surašo, suguldo ir padeda ant lentynų.“

Parengė Vaida Juodėnienė

Informuojame, kad šioje svetainėje statistikos ir rinkodaros tikslais naudojami slapukai (angl. Cookies). Jei sutinkate, spauskite mygtuką SUTINKU. Sutinku